• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
 • 800 737 304
 • eshop@medila.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.1. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

1.2. Objednatel vyplněním Objednávky výslovně souhlasí se správou a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen Osobní údaje neregistrovaného).

1.3. Objednatel vyplněním Objednávky a registrací výslovně souhlasí se správou a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně další fakturační a jiné údaje, které Objednatel sám v Objednávce uvede (dále společně vše jen jako Osobní údaje registrovaného).

1.4. Objednatel vyplněním a odesláním Objednávky výslovně souhlasí se správou a zpracováním Osobních údajů neregistrovaného Objednatele Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností smluvních stran ze Smlouvy, povinností ve vztahu k Zákonu o zdravotních službách a vyúčtování ceny Služby a účelu účetní evidence Poskytovatele, nikoliv k jinému účelu.

1.5. Objednatel vyplněním a odesláním Objednávky výslovně souhlasí se správou a zpracováním Osobních údajů registrovaného Objednatele Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností smluvních stran ze Smlouvy, povinností ve vztahu k Zákonu o zdravotních službách, vyúčtování ceny Služby a účelu účetní evidence Poskytovatele, pro účely vedení Uživatelského účtu, nikoliv k jinému účelu. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost v samostatném souhlasu Objednatele, souhlasí výslovně též se správou a se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli (dále jen Obchodní sdělení).

1.6. Příjemci bude poskytnuta Služba i pokud neudělí souhlas se správou a zpracováním Osobních údajů registrovaného anebo souhlas k zasílání Obchodních sdělení.

1.7. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce Služby provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajů registrovaného.

1.8. Zpracováním Osobních údajů Objednatele je Poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele Osobních údajů. Mezi zpracovatelem Osobních údajů a Poskytovatelem bude vždy uzavřena písemná Smlouva o zpracování osobních údajů, podle které bude další zpracovatel zavázán povinností k ochraně Osobních údajů v souladu s Nařízením, Zákonem a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů. Zpracovatelem bude zejména společnost poskytující Poskytovateli služby správy a servisu informačního systému anebo Webových stránek anebo cloudových služeb anebo účetních anebo právních služeb. Kromě osob zpracovatele a případně dalšího zpracovatele nebudou Osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetí osobě.

1.9. Poskytovatel pro zajištění správy Webových stránek sjednal smlouvu se společností: TSIUM s.r.o., se sídlem Jindřišská 698, IČ 06000908.

1.10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, nejpozději po dobu 5 let od uzavření Smlouvy a po dobu podle právních předpisů upravujících vedení účetní evidence Poskytovatele. Pokud bude Objednatel souhlasit se zasíláním obchodních sdělení, pak do odvolání souhlasu, nejpozději po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.11. Souhlas se správou a zpracováním Osobních údajů Objednatel v širším rozsahu, než pouze pro účely plnění práv a povinností ze Smlouvy, např. pro zasílání Obchodních sdělení, udělí samostatným a výslovným souhlasem při Objednávce Služby.

1.12. Poskytovatel výslovně Objednatele upozorňuje na jeho práva v souvislosti se souhlasem se zpracováním Osobních údajů:

 • Právo na přístup k Osobním údajům. Objednatel má právo na přistup spolu s následujícími informacemi o účelech zpracování; kategoriích dotčených Osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanoveni této doby; existenci práva požadovat od Poskytovatele opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracováni; právu podat stížnost u Dozorového úřadu; veškerých dostupných informacích o zdroji Osobních údajů; tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
 • Právo na kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je Poskytovatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů ve výši 50,- Kč.
 • Právo na opravu nepřesných Osobních údajů bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování rovněž právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud: 
  • Objednatel odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; anebo
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; anebo
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně; anebo
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; anebo
 • Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování Osobních údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, pokud:
  • Objednatel popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, zpracováni bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel mohl přesnost Osobních údajů ověřit; anebo
  • zpracování je protiprávní a Objednatel odmítá výmaz Osobních údajů a požádá o omezení jejich použití; anebo
  • Poskytovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Objednatel je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Objednatele, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 • Právo na přenositelnost Osobních údajů. Objednatel má právo, aby Poskytovatel předal jeho Osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Objednatele jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Objednatel právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo podat stížnost ohledně činnosti Poskytovatele nebo příjemce Osobních údajů prostřednictvím kontaktů Poskytovatele uvedených výše. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, Poskytovatel vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena, lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
 • K uplatnění práv dojde kontaktováním Poskytovatele na jeho kontaktních adresách.

1.13. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu pro doručování nebo elektronické pošty Poskytovatele.

1.14. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami nebo společností Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele, pokud takový souhlas výslovně s Objednávkou Služby udělil.

1.15. Všechny subjekty, jimž jsou se souhlasem Objednatele Osobní údaje poskytovány a Zpracovatelé sídlí na území Evropské Unie a vztahují se na ně povinnosti ochrany podle Nařízení, Zákona a Zákon provádějících právních předpisů.

1.16. Objednatel nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí souhlasu nelze plnit závazky ze Smlouvy. Neposkytnutí souhlasu se zasíláním Obchodního sdělení nemá vliv na kvalitu poskytování Služby a není podmínkou uzavření Smlouvy.

1.17. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na doručovací adresu nebo adresu elektronické pošty Poskytovatele.

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek.