• Štrossova 1931, 530 03 Pardubice
 • 800 737 304
 • eshop@medila.cz

Obchodní podmínky

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatel služby – společnost MeDiLa, spol. s r. o., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03, identifikační číslo: 63217767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 7828 (dále jen Poskytovatel). Poskytovatel je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen Zákon o zdravotních službách).

1.2. Kontaktní údaje Poskytovatele, adresa pro doručování: Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03, adresa elektronické pošty: mojemedila@mojemedila.cz, telefon: 800 737 304.

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky) Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby (dále jen Smlouva) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen Objednatel) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na internetové adrese: http://www.mojemedila.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen Webové rozhraní obchodu).

1.4. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Poskytovatele umístěné na adrese http://www.mojemedila.cz (dále jen Webová stránka) a další související právní vztahy.

1.5. Předmětem Smlouvy je kromě jiného závazek Poskytovatele poskytnout Objednatelem objednané služby poskytované Poskytovatelem a nabízené Poskytovatelem na Webové stránce (dále jen Služby). Služby jsou poskytovány příjemci Služby, kterým může být i osoba odlišná od Objednatele (dále jen Příjemce).

1.6. Poskytovatel poskytuje Služby v souladu se Zákonem o zdravotních službách a na základě příslušného oprávnění k poskytování Služeb. Webová stránka obsahuje výčet Poskytovatelem nabízených Služeb a jejich obecný popis a účel.

1.7. Objednatel může objednat poskytnutí obdobné služby u jakéhokoliv jiného poskytovatele obdobných zdravotních služeb, Objednávkou Služby Objednatel potvrzuje, že Objednávku učinil bez jakéhokoliv nátlaku. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli před výkonem Služby srozumitelné informace o způsobu výkonu Služby, postupu a případných možných následcích. Musí mu být umožněno kladení doplňujících dotazů k poskytované Službě. Pokud informace neobdrží, je oprávněn výkon Služby odmítnout.

1.8. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.9. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.10. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.11. Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.12. Objednatel bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Poskytovateli se za účinné považují Obchodní podmínky ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání Služby (dále jen Uživatelský účet). Při registraci na Webové stránce Objednatel uvádí: uživatelské jméno (jméno a příjmení), e-mail, heslo, souhlas se zpracováním jím při registraci poskytnutých osobních údajů za účelem poskytnutí Služby a výsledků poskytnuté Služby, a případně se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Úspěšná registrace je potvrzena Poskytovatelem potvrzující e-mailovou zprávou. Při objednávání Služby je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Objednatel nese odpovědnost za uvedení jakéhokoliv nesprávného údaje. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání Služby jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.2. Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby Objednatel prováděl objednávání Služby též bez registrace, a to přímo z Webového rozhraní obchodu. Při objednávce Objednatel uvádí: jméno a příjmení, e-mail, tel. kontakt, fakturační údaje, souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů. Údaje Objednatele nezůstávají uloženy v databázi Poskytovatele s výjimkou fakturačních údajů (jméno, příjmení, bydliště), které budou spravovány výlučně za účelem účetní evidence Poskytovatele. Pokud Objednatel udělí výslovný souhlas s užitím jeho osobního údaje, adresy elektronické pošty, k zasílání obchodních sdělení Poskytovatele, bude v databázi Poskytovatele uložen i tento údaj k jeho užití za Objednatelem odsouhlaseným účelem.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Objednatele. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a nese odpovědnost za porušení povinnosti své mlčenlivosti anebo jakékoliv zpřístupnění svého uživatelského jména a hesla třetí osobě.

2.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetí osobě.

2.5. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší jakoukoliv povinnost ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek, které jsou součástí Smlouvy), zejména opakovaně porušil povinnost dostavit se ve sjednaný čas na sjednané místo k poskytnutí objednané Služby anebo zaplatit sjednanou cenu Služby.

2.6. Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetí osoby.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace Služby umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službách, laboratorních metodách, a to včetně uvedení cen jednotlivé Služby. Ceny Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud se nejedná o vyšetření pro samoplátce, které jsou osvobozeny od sazby DPH (viz odst. 4.3.), nebo není uvedeno výslovně jinak, a všech souvisejících poplatků. Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek anebo se slevou v závislosti na konkrétních podmínkách Objednatele a akce Poskytovatele.

3.3. Pro objednání Služby vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen Objednávka) obsahuje zejména informace o:

 • objednávané Službě (objednávanou Službu balíčky vyšetření nebo samostatné laboratorní metody „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
 • při nákupu jednotlivých laboratorních metod mohou být do košíku automaticky přidány navázané produkty (např. odběr krve) nutné pro provedení dané metody, pokud Objednatel vybere více laboratorních metod se stejným navázaným produktem, je tento produkt do košíku přidán vždy pouze jednou,
 • po ukončení vkládání vybraných produktů do košíku má Objednatel možnost uplatnit slevové kupony, dárkové poukazy a přechází k vlastní Objednávce, při níž je dotázán na vložení fakturačních údajů,
 • pro registrovaného Objednatele jsou fakturační údaje při prvním nákupu uloženy k jeho účtu a při každé následující Objednávce předvyplněné s možností jejich aktualizace,
 • způsobu úhrady ceny Služby,
 • informace o případných dalších nákladech,
 • po potvrzení je Objednávka uložena v systému k dalšímu zpracování a Objednateli je odeslán email s informací o potvrzení Objednávky,
 • pokud je v rámci dokončení Objednávky úspěšně provedena i online platba přes platební bránu, je s tímto emailem zasílána i faktura,
 • v případě že Objednatel platí až při výkonu Služby, faktura je mu vygenerována a předána až po zaplacení na odběrovém místě, provozovně Poskytovatele.

3.4. Před zasláním Objednávky je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou ve Webovém rozhraní obchodu či v Objednávce (dále jen Elektronická adresa Objednatele).

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství, výše ceny) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením potvrzení Objednávky (akceptací), tím je uzavřena Smlouva.

3.7. Poskytovatel je oprávněn odmítnout jakoukoliv Objednávku Objednatele, který při plnění předchozích Smluv opakovaně porušil podstatnou sjednanou Smlouvou, zejména pokud opakovaně nenastoupil ve sjednaném čase a místě k poskytnutí služby anebo nezaplatil cenu.

3.8.   Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel ze svého.

4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena Služeb je uvedena na Webové stránce Poskytovatele.

4.2. Sazba daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) se u ceny Služeb řídí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména ustanovením § 58 a Přílohy č. 2 k zákonu.

4.3. Služby vyšetření pro Příjemce samoplátce jsou osvobozeny od sazby DPH v případě, že Příjemce písemně učiní čestné prohlášení o účelu laboratorního vyšetření, kdy z typu laboratorního vyšetření nesmí být zřejmý jiný než deklarovaný účel (prevence zdraví, monitoring léčby, individuální peče o zdraví).

4.4. V případě, že Příjemce písemně neučiní čestné prohlášení nebo se jedná o vyšetření určené pro administrativní účely – vstupní a výstupní prohlídky, povolení pobytu, udělení víza, vyšetření pro řidičský průkaz nebo zbrojní průkaz, určení krevní skupiny, vyšetření pro účely výživového poradenství, je k ceně Služeb připočtena snížená sazba DPH v zákonem stanovené výši15%.

4.5. V případě Služby vyšetření klíštěte je zákonem stanovená sazba DPH ve výši 21 %.

4.6. Cenu Služby může Objednatel uhradit Poskytovateli jedním z následujících způsobů:

 • v hotovosti v provozovně Poskytovatele při poskytnutí objednané Služby (hotovostí, kartou nebo poukázkami/kartami benefitních společností),
 • bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 264737997/0300, vedený u společnosti ČSOB, a.s. (dále jen Účet poskytovatele),
 • bezhotovostně platební kartou – platba online přes platební bránu pomocí platební karty.

4.7. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu Služby předem.

4.8. V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí Služby. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy.

4.9. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen zaplatit cenu Služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele zaplatit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4.10. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.5.) anebo jde o Objednatele, který při plnění předchozí Smlouvy porušil jakoukoliv povinnost sjednanou Smlouvou, zejména pokud nezaplatil cenu ve sjednaném termínu, požadovat uhrazení celé ceny ještě před uskutečněním Služby a Služby neposkytnout, pokud nebude celá cena předem uhrazena.

4.11. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Poskytovatelem Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

4.12. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele nebo předá Objednateli při platbě v hotovosti.

5. MÍSTO A TERMÍN PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1. Poskytovatel poskytuje služby na adresách provozoven uvedených na Webové stránce.

5.2. Konkrétní termín a místo poskytnutí Služby si volí Příjemce Služby a může jej předem sjednat telefonicky v některé z provozoven Poskytovatele. Pokud Objednatel objedná termín pro poskytnutí Služby ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy (14 dnů od uzavření Smlouvy) svojí objednávkou konkrétního termínu a za podmínky, že je Služba v termínu poskytnuta, výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, pokud byla Služba k jeho výslovné žádosti poskytnuta ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy, tedy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud byla Služba Příjemci poskytnuta, souhlasil s jejím poskytnutím a nelze od Smlouvy odstoupit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli prokazatelně doručeno na adresu pro doručování. Doručením odstoupení od Smlouvy učiněného v souladu s tímto článkem se závazky plynoucí ze Smlouvy od počátku ruší. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli alespoň odesláno ve lhůtě uvedené v první větě tohoto ustanovení. Uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Objednatel učinit vůči Poskytovateli formou jednostranného právního jednání, např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6.3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud mu není poskytnuta srozumitelná informace o výkonu Služby.

6.4. Poskytovatel je povinen vrátit Objednateli všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal.

6.5. Pro vrácení plateb je Poskytovatel povinen použít stejný platební prostředek, který Objednatel použil pro provedení počáteční transakce, pokud nebude mezi stranami ujednáno jinak a nevzniknou tím další náklady.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2615 až 2619 Občanského zákoníku).

7.2. Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že jím poskytovaná Služba nemá vadu, zejména za to, že Služba:

 • má vlastnosti deklarované Poskytovatelem,
 • je poskytována na náležité odborné úrovni,
 • její poskytnutí vyhovuje dalším požadavkům právních předpisů, zejména ustanovení § 28 a násl. Zákona o zdravotních službách.

7.3. Práva z vadného plnění anebo jakoukoliv stížnost uplatňuje Objednatel u Poskytovatele na adrese pro doručování: Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03.

7.4. Za okamžik uplatnění reklamace anebo stížnosti se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Objednatele písemnou reklamaci anebo stížnost.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku ve vztahu k Objednateli vázán veškerými povinnostmi plynoucími ze Zákona o zdravotních službách.

8.2. Výsledky poskytnuté Služby je Poskytovatel oprávněn k výslovné žádosti Příjemce sdělené Poskytovateli při vyplňování žádanky k vyšetření poskytnout:

 • osobním vyzvednutím v místě odběru,
 • prostřednictvím elektronické zprávy elektronicky šifrované doručené na Objednatelem uvedenou adresu elektronické pošty.

8.3. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízené Služby) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

8.4. Objednatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků anebo klientů Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

8.5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6. V případě nespokojenosti Objednatele s poskytnutou Službou anebo chováním pracovníka Poskytovatele je Objednatel oprávněn podat stížnost, a to elektronicky na adresu elektronické pošty Poskytovatele: mojemedila@mojemedila.cz nebo na adresu pro doručování: Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03. Poskytovatel je mimo jiné povinen navrhnout Objednateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na její charakter vhodné, vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů, umožnit Objednateli nahlížet do stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie a poskytnout na vyžádání včasnou a nutnou součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti, pokud jím bude šetřena. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele, pokud z této byla zaslána, jinak na jinou adresu uvedenou pro doručování Objednatelem.

8.7. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě příslušného oprávnění uděleného příslušným odborem Krajského úřadu Pardubického kraje. Kontrolu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb vykonává Ministerstvo zdravotnictví, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Dozorový úřad). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8. V případě sporu Objednatele o právo plynoucí ze smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, který se mezi účastníky nepodaří vyřešit přímo, se může Objednatel obrátit na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jimž je dle charakteru smluvních vztahů uzavíraných s Poskytovatelem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Stížnost může Objednatel uplatnit i u orgánů kontroly podle odst. 8.7. Obchodních podmínek.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

9.2. Objednatel vyplněním Objednávky výslovně souhlasí se správou a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen Osobní údaje neregistrovaného).

9.3. Objednatel vyplněním Objednávky a registrací výslovně souhlasí se správou a zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně další fakturační a jiné údaje, které Objednatel sám v Objednávce uvede (dále společně vše jen jako Osobní údaje registrovaného).

9.4. Objednatel vyplněním a odesláním Objednávky výslovně souhlasí se správou a zpracováním Osobních údajů neregistrovaného Objednatele Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností smluvních stran ze Smlouvy, povinností ve vztahu k Zákonu o zdravotních službách a vyúčtování ceny Služby a účelu účetní evidence Poskytovatele, nikoliv k jinému účelu.

9.5. Objednatel vyplněním a odesláním Objednávky výslovně souhlasí se správou a zpracováním Osobních údajů registrovaného Objednatele Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností smluvních stran ze Smlouvy, povinností ve vztahu k Zákonu o zdravotních službách, vyúčtování ceny Služby a účelu účetní evidence Poskytovatele, pro účely vedení Uživatelského účtu, nikoliv k jinému účelu. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost v samostatném souhlasu Objednatele, souhlasí výslovně též se správou a se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli (dále jen Obchodní sdělení).

9.6. Příjemci bude poskytnuta Služba i pokud neudělí souhlas se správou a zpracováním Osobních údajů registrovaného anebo souhlas k zasílání Obchodních sdělení.

9.7. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce Služby provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajů registrovaného.

9.8. Zpracováním Osobních údajů Objednatele je Poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele Osobních údajů. Mezi zpracovatelem Osobních údajů a Poskytovatelem bude vždy uzavřena písemná Smlouva o zpracování osobních údajů, podle které bude další zpracovatel zavázán povinností k ochraně Osobních údajů v souladu s Nařízením, Zákonem a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů. Zpracovatelem bude zejména společnost poskytující Poskytovateli služby správy a servisu informačního systému anebo Webových stránek anebo cloudových služeb anebo účetních anebo právních služeb. Kromě osob zpracovatele a případně dalšího zpracovatele nebudou Osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetí osobě.

9.9. Poskytovatel pro zajištění správy Webových stránek sjednal smlouvu se společností: TSIUM s.r.o., se sídlem Jindřišská 698, IČ 06000908.

9.10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, nejpozději po dobu 5 let od uzavření Smlouvy a po dobu podle právních předpisů upravujících vedení účetní evidence Poskytovatele. Pokud bude Objednatel souhlasit se zasíláním obchodních sdělení, pak do odvolání souhlasu, nejpozději po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.11. Souhlas se správou a zpracováním Osobních údajů Objednatel v širším rozsahu, než pouze pro účely plnění práv a povinností ze Smlouvy, např. pro zasílání Obchodních sdělení, udělí samostatným a výslovným souhlasem při Objednávce Služby.

9.12. Poskytovatel výslovně Objednatele upozorňuje na jeho práva v souvislosti se souhlasem se zpracováním Osobních údajů:

 • Právo na přístup k Osobním údajům. Objednatel má právo na přistup spolu s následujícími informacemi o účelech zpracování; kategoriích dotčených Osobních údajů; příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanoveni této doby; existenci práva požadovat od Poskytovatele opravu nebo výmaz Osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracováni; právu podat stížnost u Dozorového úřadu; veškerých dostupných informacích o zdroji Osobních údajů; tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
 • Právo na kopii zpracovávaných Osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je Poskytovatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů ve výši 50,- Kč.
 • Právo na opravu nepřesných Osobních údajů bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům zpracování rovněž právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud: 
  • Objednatel odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; anebo
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; anebo
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně; anebo
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; anebo
 • Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování Osobních údajů je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, pokud:
  • Objednatel popírá přesnost zpracovávaných Osobních údajů, zpracováni bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel mohl přesnost Osobních údajů ověřit; anebo
  • zpracování je protiprávní a Objednatel odmítá výmaz Osobních údajů a požádá o omezení jejich použití; anebo
  • Poskytovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Objednatel je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Objednatele, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práva jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
 • Právo na přenositelnost Osobních údajů. Objednatel má právo, aby Poskytovatel předal jeho Osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu Objednatele jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Objednatel právo na to, aby Osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo podat stížnost ohledně činnosti Poskytovatele nebo příjemce Osobních údajů prostřednictvím kontaktů Poskytovatele uvedených výše. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, Poskytovatel vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena, lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
 • K uplatnění práv dojde kontaktováním Poskytovatele na jeho kontaktních adresách.

9.13. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu pro doručování nebo elektronické pošty Poskytovatele.

9.14. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami nebo společností Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele, pokud takový souhlas výslovně s Objednávkou Služby udělil.

9.15. Všechny subjekty, jimž jsou se souhlasem Objednatele Osobní údaje poskytovány a Zpracovatelé sídlí na území Evropské Unie a vztahují se na ně povinnosti ochrany podle Nařízení, Zákona a Zákon provádějících právních předpisů.

9.16. Objednatel nemá povinnost Osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí souhlasu nelze plnit závazky ze Smlouvy. Neposkytnutí souhlasu se zasíláním Obchodního sdělení nemá vliv na kvalitu poskytování Služby a není podmínkou uzavření Smlouvy.

9.17. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na doručovací adresu nebo adresu elektronické pošty Poskytovatele.

10. DORUČENÍ

  10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Službou anebo Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou nebo osobně. Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo předaných Osobních údajích.

  10.2. Jakákoliv písemnost je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, když zásilka zůstane ve sféře jeho vlivu této osoby.

  11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  11.1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele a pacienta vyplývající platných právních předpisů.

  11.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  11.3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

  11.4. Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, zejména ustanovením § 1810 a násl., a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, dále v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dále v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ ES a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a prováděcími předpisy k ochraně osobních údajů.

  11.5. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

  Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti od 1.1.2019.

   

   

  Odběr novinek

  Přihlaste se k odběru novinek.